מדיניות ביטול עסקה 

1 .מבוא 
א. תקנון זה הנו נספח להסכם התקשרות לרישום ללימודים למרכז הישראלי לקריירה )להלן: “החברה” ו \או “המכללה.(” קבלתו של תקנון זה כצרופה להסכם התקשרות ללימודים ו\או לבדו אצל הנמען ובמלואו מהווה הצהרה מצד הלקוח ו\או הנרשם ו\או התלמיד ו\או הסטודנט ו\או המתעניין קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הנרשם ו\או הלקוח לבין החברה.
ב. המרכז הישראלי לקריירה , משלב לימודים פרונטליים בכיתות יחד עם לימודים מקוונים. המכללה מוכרת ע”י רשת התיווך אל הנכס ומציעה קורסים בשיתוף החברה. מכללת אל הנכס פועלת למען שינוי תודעת הנדל”ן בישראל על ידי פיתוח מרחבי לימוד, שיטות לימוד חדשניות ואפשרויות השמה.
ג. בשיטת הלימוד הייחודית של מכללת אל הנכס, הסטודנטים יכולים לבחור איפה ומתי הם לומדים. הסטודנטים של המכללה יקבלו גישה לקבוצות הוואטסאפ הפרטיות של מכללת אל הנכס בהן יוכלו לעזור, לקבל עזרה, לפתח שיתופי פעולה עסקיים ולקבל הזדמנויות עסקיות מהחברים בה.
ד. כדי לספק לסטודנטים אפשרות לעסוק בתחום הנלמד, המכללה פועלת בשיתוף פעולה עם חברת התיווך אל הנכס, שתקבל לעבודה את הסטודנטים שעברו בהמצלחה את מבחן התיווך ויענו על דרישות החברה.
ה. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על אלו שנרשמו לאחר השינוי.
ו. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.
ז. מובהר בזאת כי אין ברישום ללימודים ו\או לקורסים של החברה בכדי להוות התחייבות להצלחת הנרשם בלימודים ו\או בקריירה ו\או במציאת עבודה וכו.’
ח. אם את/ה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל הרישום \ עסקה, הנך מתבקש בזאת שלא תירשם ואל תקבל סיסמה המאפשרת לך לצפות בתכנים הנלמדים בקורס, חומר הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או לצפייה איננו חומר היכול להיות מוחזר לבעליו בשלמותו .
ט. בכל שאלה או בירור לגבי הרישום או הלימודים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה.
י. ההרשמה ללימודים ו\או חתימה על הסכם התקשרות עם החברה ו\או ביצוע התחייבות כלפי החברה, מהווה את הסכמת הנרשם מראש ובכתב לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לרבות תנאי הביטול הנהוגים בחברה, לפיכך אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה , הנרשם מתבקש לא להשלים את הליך ההרשמה ו\או להירשם ללימודים \ קורסים של החברה.
יא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מהנרשם את ביצוע הרישום, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. 

2 .רישום ללימודים
א. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום ללימודים של החברה,החברה תבקש מהנרשם רק את המידע הנחוץ במישרין לחברה. ב. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה. 

3 .דיוור ישיר
א. החברה מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר קורסים ו\או החברה ו \או מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
ב. מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך בעת הרישום, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בפניה בכתב לחברה.
ג. בעלי החברה לא ימסרו את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות
המשתמשים באתר ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.

4 .מדיניות ביטולים
א.אם את/ה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל הרישום עסקה, הנך מתבקש בזאת שלא תירשם
ואל תקבל סיסמה המאפשרת לך לצפות בתכנים הנלמדים בקורס, חומר הניתן לשעתוק
ו/או לשכפול ו/או לצפייה איננו חומר היכול להיות מוחזר לבעליו בשלמותו .
עלות ההכשרה הדיגיטלית מתוך המסלול הכולל הינה 6980 ש”ח.
ב. ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד ויומצא לחברה בהתאם לכתובת החברה ועליה מצוינים שם, מספר ת.ז
הנרשם או הרשום וחתימת מבקש הביטול, כל אמצעי ביטול אחר שאינו כתב לא יהווה ביטול הרשמה ו\או
לימודים ולא יקבל מענה מאת החברה, למען הסר כל ספק, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או
הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר
מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
ג. כל בקשה לביטול תבחן על ידי החברה ותשובה בבקשה זו תומצא לנרשם ו \או ללומד עד ארבע עשרה
14 ימי עסקים לכתובת הלומד \ נרשם כפי שסיפק בעת ההרשמה ו\או בכל אמצעי תקשורת שפרטיו
מצויים בידי החברה.
ד. ביטול רישום ללימודים שיתבצע בתוך 14 ימים מיום הרישום, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי
המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים
בקורס, יהא זכאי הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם, בניכוי דמי ביטול כחוק.
ה. ביטול רישום לאחר 14 יום מיום הרישום ועד 14 ימים לפני פתיחת הקורס – הנרשם לא יהא זכאי להחזר
התשלומים ששולמו למכללה.
ו. ביטול הרשמה או הלימודים לאחר תחילת הלימודים )בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו,(
מכל סיבה שהיא, לא יגרור לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו
קרי: אין אפשרות לקבלת החזר כספי.
ז. יש לציין שבמידה והסטודנט נרשם למסלול דיגיטלי מדי ניות הביטול היא:
לקוח שפנה לביטול בתוך יום עסקים אחד יקבל הלקוח החזר מלא.
לקוח שפנה לביטול בתוך שני ימי עסקים יקבל הלקוח החזר ע”ס %75 .
לקוח שפנה לביטול מתום יום העסקים השני ועד ל 14 יום יקבל החזר ע”ס %50 .
לאחר 14 ימי עסקים לא ינתן זיכוי כלל.
ח. יובהר ויודגש כי קורס דיגיטלי בלתי ניתן לביטול לאחר פתיחת הקורס. עקב האפשרויות הרבות אשר
ניתנות בפני הנרשם להוריד ו/או להשתמש בתכנים של החברה בצורה כזו או אחרת.
ט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים, יבוצע ע”י המכללה בתוך 14 ימים מיום קבלת
הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי
כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום
קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה.
י. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה
כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת –
תהיה נתונה לבית המשפט בראשון לציון בלבד .
יב. מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק
באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן שירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל
סעדים.

הרשמה ולימודים מהנים
בהצלחה!
המרכז הישראלי לקריירה.